Weldonet

תוכנת Weldonet תומכת במכלול הפעילות הקשורה בהקמת פרויקטי הולכה של גאז טבעי, נפט, מים וכימיקלים שונים

המערכת מאפשרת תיעוד כל ההליכים הנדרשים על פי תקנים בינלאומיים לצורך הקמת מערכת ההולכה, מעקב אונליין ע"י כל גורמי הבקרה המעורבים, חתימה ואישור על ידם, הפקת דוחות ביצוע שונים ועוד.
תוכנת Weldonet משפרת ללא הכר את תהליכי הניהול והבקרה הנ"ל, מאפשרת מעקב לאחור בכל עת, גם לאחר גמר הפרויקט, ומקצרת זמני בצוע.
בקרוב: מודול תחזוקה לאחר גמר הביצוע.

 

מומלץ לצפות במצגת במסך מלא

שם
טלפון
דואר אלקטרוני
תוכן ההודעה

contact@pythagor.co.il